ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu jest inicjatywą osób z różnych organizacji i środowisk, w różnym wieku, którym przyświeca idea organizacji pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 10 czerwca 2010 r. W kwietniu 2018 r. KCW uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zajmujemy się wolontariatem lokalnym:

 • propagujemy wśród mieszkańców Koszalina wiedzę z zakresu wolontariatu i upowszechniamy ideę pracy wolontarystycznej
 • organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla nowych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu
 • rejestrujemy wolontariuszy indywidualnych i organizacje wolontariackie (np. Szkolne Kluby Wolontariusza) oraz przyjmujemy oferty wolontariatu od organizacji i instytucji „non-profit” i osób prywatnych – kierujemy wolontariuszy tam, gdzie są najbardziej potrzebni
 • wspieramy działania organizacji pozarządowych i osób prywatnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, nieprzystosowanych społecznie, wymagających wsparcia edukacyjnego, wykluczonych społecznie i technologicznie poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy
 • tworzymy bazę danych dotyczącą świadczeń wolontarystycznych – potrzeb i możliwości ich zaspokojenia
 • wspieramy działania wolontarystyczne poprzez zapewnienie pomocy wolontariuszy przy różnego rodzaju akcjach i imprezach sportowych, prozdrowotnych, turystycznych, artystycznych, kulturalnych i charytatywnych.

Ważną kwestią związaną z działalnością naszego Stowarzyszenia są procedury rejestracji wolontariuszy oraz przyjmowania ofert wolontariatu od organizacji i osób prywatnych. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię wzajemnego zaufania – informacja ze wszystkich stron musi być pełna i przejrzysta. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których zainteresowane osoby nie akceptują się wzajemnie, nie mają do siebie zaufania. Osoba czy organizacja, której wolontariusz pomaga musi mieć świadomość, że jest on zarejestrowany, że dysponujemy jego danymi, że został o wszystkich aspektach pomocy poinformowany i odpowiednio przygotowany, że zostało z nim podpisane porozumienie o współpracy. Wolontariusz z kolei musi wiedzieć, do kogo idzie pomocą, jaki jest jej zakres, z jaką sytuacją może mieć do czynienia, jakich zasad powinien przestrzegać. Obie strony muszą także wzajemnie się zaakceptować. Konieczne jest pośrednictwo koordynatora wolontariatu. Taka opcja oferowana jest przez nasze Stowarzyszenie.

Jak uzyskać pomoc lub zostać wolontariuszem w Koszalińskim Centrum Wolontariatu?

Osoby indywidualne potrzebujące pomocy. Zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio w biurze KCW (ul. Piłsudskiego 90 p7), telefonicznie (666199972) lub mailowo (biuro-wolontariat-koszalin.pl). Każde zgłoszenie jest sprawdzane – do takiej osoby udajemy się osobiście, rozmawiamy o jej sytuacji, oceniane są możliwości pomocy, a następnie wyszukiwane osoby lub organizacje, które takiej pomocy mogą udzielić.

Jeżeli beneficjentem jest organizacja pozarządowa lub instytucja „non-profit” sytuacja wygląda następująco: organizacja zwraca się do Koszalińskiego Centrum Wolontariatu z pisemną ofertą wolontariatu, w której określa dokładnie, do jakich działań i w jakim czasie potrzebuje wolontariuszy oraz wskazuje osobę, która będzie odpowiedzialna za opiekę nad wolontariuszami. Jeżeli w naszej bazie są wolontariusze, którzy mogą podjąć się takich działań, kierujemy ich do tej instytucji. Podpisują porozumienie o współpracy bezpośrednio z beneficjentem albo z Koszalińskim Centrum Wolontariatu. Organizacja, w której pracują wolontariusze przekazuje nam informacje o ich działalności.

Wolontariusze indywidualni przed przystąpieniem do pracy wypełniają odpowiednie formularze określając zakres pomocy, którą chcieliby nieść innym oraz czas, który mogą im poświęcić. Z każdym zgłaszającym się wolontariuszem podpisujemy na określony czas porozumienie o współpracy, w którym określony jest dokładnie zakres jego działalności. Daje mu to między innymi gwarancję ubezpieczenia w razie nagłego wypadku. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów. Oczywiście przed przystąpieniem do działań wolontarystycznych każdy wolontariusz przechodzi podstawowe szkolenie z zakresu wolontariatu pn. „Jak zostać wolontariuszem”, a także w miarę możliwości szkolenia specjalistyczne, np. z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi. Wolontariusz otrzymuje „Kartę aktywności”, która jest systematycznie przez niego wypełniana i potwierdzana podpisami osoby korzystającej z pomocy lub koordynatora wolontariatu.. Przez cały czas trwania porozumienia utrzymujemy kontakt zarówno z wolontariuszem, jak i osobą korzystającą z pomocy. W każdej chwili mogą oni liczyć na nasze wsparcie, pomagamy rozwiązywać pojawiające się problemy.

W przypadku wolontariatu akcyjnego, szczególnie popularnego wśród młodzieży szkolnej, przyjęliśmy zasadę współpracy ze szkolnymi klubami wolontariusza. Opiekunowi takich kół przekazują do KCW informację o tym ilu i w jakim wieku jest wolontariuszy i czym chcieliby się zajmować. Dla wolontariuszy ze szkolnych kół wolontariatu organizujemy podstawowe szkolenie z zakresu wolontariatu. Jeżeli Koszalińskie Centrum Wolontariatu otrzymuje od organizatora akcji ofertę wolontariatu, informacja ta jest przekazywana do opiekunów szkolnych kół wolontariatu, którzy organizują odpowiednią grupę wolontariuszy, oczywiście po wyrażeniu zgody przez rodziców lub opiekunów. Jeżeli w szkole nie ma klubu wolontariusza, a młodzież chciałaby taki utworzyć Koszalińskie Centrum Wolontariatu służy w tej kwestii pomocą.

Kim są nasi Wolontariusze?

 • uczniowie koszalińskich szkół
 • osoby z grupy wiekowej 60+
 • osoby aktywne zawodowo
 • studenci

Wolontariuszem może być każdy, kto zechce poświęcić trochę swojego wolnego czasu dla innych 🙂

Staramy się, aby środowisko koszalińskich wolontariuszy było zintegrowane. Organizujemy cykliczne imprezy dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, w czasie których mogą poznać się nawzajem, wymienić doświadczeniami, porozmawiać.

Te imprezy to:

 • spotkanie wolontariuszy z okazji zakończenia roku szkolnego
 • „Marsz Życzliwości” z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień
 • „Gala Wolontariatu” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Spotkania takie to także znakomita okazja do wyrażenia naszej wdzięczności dla osób pomagającym innym. 🙂

 • pomagają w czynnościach codziennych osobom starszym lub chorym: odwiedzają je w domach, wychodzą razem na spacer, robią zakupy, pomagają posprzątać, wykonują drobne prace w ogródku, wyprowadzają psa, pomagają załatwić sprawy urzędowe, pomagają pójść do lekarza lub po prostu spędzają wspólnie czas
 • pomagają w opiece nad małymi dziećmi
 • przeprowadzają pogadanki i prezentacje na różne tematy
 • pomagają w nauce uczniom ze szkół podstawowych i licealnych
 • pomagają uchodźcom i repatriantom w nauce języka polskiego
 • pomagają w różnego rodzaju akcjach charytatywnych: zbiórkach żywności, karmy dla zwierząt, pieniędzy na rzecz potrzebujących osób lub organizacji
 • pomagają organizacjom pozarządowych w akcjach prozdrowotnych, sportowych, kulturalnych i innych.

Wolontariat w Koszalińskim Centrum Wolontariatu jest bardzo różnorodny 🙂

Czekamy także na nowe propozycje i pomysły związane z wolontariatem 🙂

Zapraszamy do kontaktu!