ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Koszalińskie Centrum Wolontariatu w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2) Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania i inicjowania szeroko pojętej aktywności obywatelskiej realizowanej w oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na wymianę wiedzy, doświadczeń i wspólne działania na polu inicjatyw społecznych.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Koszalin.
3) Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (Dz.U. niniejszego 2003, Nr96, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5) Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6) Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
7) Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8) Pracownikami zatrudnionym przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
9) Prezes i członkowie Zarządu również mogą być zatrudnieni w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznej funkcji
b) w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1) Celem Stowarzyszenia jest
a) zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy
b) propagowanie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej
c) wspieranie działań organizacji pozarządowych, zespołów i osób prywatnych działających na polu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, nieprzystosowanych społecznie, wymagających wsparcia edukacyjnego, wykluczonych społecznie i technologicznie poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy
d) organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży
e) wspieranie działań organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.
2) Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) gromadzenie i dystrybucję danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych przygotowujących wolontariuszy i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy oraz organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu
c) gromadzenie materiałów oraz przygotowywanie i dystrybucję publikacji z zakresu wolontariatu
d) prowadzenie edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży
e) inicjowanie, popieranie i organizowanie działalności edukacyjnej prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży z zakresu:
* ochrony i promocji zdrowia
* propagowania idei przedsiębiorczości i samorządności
* nauki, edukacji i wychowania
* ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego
* kultury fizycznej i sportu
* kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
* integracji europejskiej
* przeciwdziałania i minimalizowania skutków wykluczenia społecznego
f) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez krajoznawczych
g) prowadzenie działalności opiekuńczej i edukacyjnej dla osób starszych
h) prowadzenie działalności charytatywnej
i) niesienie pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach i klęskach żywiołowych
j) pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
k) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
3) Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne.
4) Sfera zadań publicznych, o których mowa w pkt 3 obejmuje zadania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
d) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
g) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j) turystyki i krajoznawstwa;
k) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
l) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
m) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
n) promocji i organizacji wolontariatu;
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
p) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2) Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.
3) Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4) Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8) Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
9) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10) Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularnego opłacania składek.
11) Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14) Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) wykluczenia przez Zarząd:
* z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
* z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
* z powodu nie płacenia składek za okres pół roku
* na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15) Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1) Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
2) Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna
3) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia,
4) Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
5) W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
6) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
7) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
8) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
9) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
10) Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
11) Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
12) Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
13) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) uchwalania zmian statutu
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) uchwalanie budżetu
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
14) Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

ZARZĄD
15) Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
16) Zarząd składa się z 4 osób: prezesa, dwóch wiceprezesów i członka Zarządu.
Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
17) Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
18) Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c) sporządzanie planów pracy i budżetu
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
h) przyjmowanie i skreślanie członków
i) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy
j) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
19) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej trzech członków Zarządu.
20) W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia lub osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
21) Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez Prezesa lub jego zastępcę.
22) Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, to jest prezes i wiceprezes albo prezes i członek Zarządu albo wiceprezes i członek Zarządu.
23) Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub wiceprezesa.

KOMISJA REWIZYJNA
24) Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
25) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
26) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
27) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
28) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
29) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
30) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
31) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1) Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dotacji
z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, umów sponsorskich, zapisów, zbiórek publicznych oraz innych środków zewnętrznych.
2) Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, to jest prezesa i wiceprezesa albo prezesa i członka Zarządu albo wiceprezesa i członka Zarządu
6) Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.