ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Moda na Wolontariat 2

Od 1 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu realizuje zadanie publiczne „Moda na Wolontariat 2″.

Jest to kontynuacja projektu, który realizowaliśmy w porzednim roku.

Celem zadania „Moda na Wolontariat 2” jest aktywizowanie mieszkańców Gminy Miasta Koszalin do działań wolontarystycznych w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poprzez:

 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej, samopomocy i wolontariatu
 • propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
 • organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych oraz pomocy sąsiedzkiej.

W ramach realizacji projektu planujemy między innymi: 

 • przeszkolenie grupy około 90 osób w zakresie podstawowych działań wolontarystycznych – zorganizowanie 6 szkoleń dla nowych wolontariuszy pod nazwą „Jak zostać wolontariuszem”
 • przeszkolenie około 10 szkolnych koordynatorów wolontariatu– zorganizowanie corocznego szkolenia „Szkolny Klub Wolontariusza”
 • kontynuowanie współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza, z którymi realizujemy współpracę na podstawie porozumienia
 • wystąpienie z propozycją współpracy w dziedzinie wolontariatu do szkól podstawowych – klas siódmych i ósmych – a także do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 i pozyskanie około 100 nowych wolontariuszy
 • wystąpienie z propozycją współpracy w dziedzinie wolontariatu do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz kontynuowanie współpracy w dziedzinie wolontariatu w Koszalinie z organizacjami, z którymi podpisaliśmy takie porozumienia w latach ubiegłych
 • doposażenie „pogotowia lekcyjnego” w siedzibie Koszalińskiego Centrum Wolontariatu (przygotowanie tablicy, szafek do przechowywania zeszytów, podręczników i innych materiałów szkolnych); „pogotowie lekcyjne”  obejmie wsparciem korepetytorskim na stałe ok. 10 uczniów
 • promowanie w Koszalinie idei wolontariatu – poprzez ulotki, plakaty, Internet, lokalne media, prelekcje
 • integracja koszalińskiego środowiska wolontariuszy poprzez zorganizowanie dwóch imprez masowych: „Gali Wolontariatu” i „Marszu życzliwości”
 • koordynowanie akcji wolontarystycznych na terenie Koszalina.

Koszt realizacji tego zadania to 30 581,78 zł. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 15 000 zł przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla innych, do współpracy z Koszalińskim Centrum Wolontariatu.