ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

PomagaMY!

Od 1 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu realizuje zadanie publiczne „PomagaMY”.

Jest to kontynuacja projektów, które realizowaliśmy w poprzednich latach.

Celem zadania „PomagaMY” jest aktywizowanie mieszkańców Gminy Miasta Koszalin do działań wolontarystycznych w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. poprzez:

 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej, samopomocy i wolontariatu
 • propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
 • organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych oraz pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja zadania „PomagaMY!” przyczyni się do:

 • przeszkolenia grupy około 120 osób w zakresie podstawowych działań wolontarystycznych, praw
  i obowiązków wolontariusza – zorganizowanie 8 szkoleń dla nowych wolontariuszy pod nazwą „Jak zostać wolontariuszem”
 • przeszkolenie około 15 szkolnych koordynatorów wolontariatu – zorganizowanie corocznego szkolenia „Szkolny Klub Wolontariusza”
 • kontynuowanie współpracy z 15 Szkolnymi Klubami Wolontariusza, z którymi realizujemy współpracę na podstawie porozumienia
 • nawiązanie współpracy w dziedzinie wolontariatu z kolejnymi szkołami (szczególnie ze szkołami podstawowymi) w roku szkolnym 2019/2020 i pozyskanie około 100 nowych wolontariuszy
 • wystąpienie z propozycją współpracy w dziedzinie wolontariatu do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz kontynuowanie współpracy w dziedzinie wolontariatu w Koszalinie z organizacjami, z którymi podpisaliśmy takie porozumienia w latach ubiegłych
 • objęcie wsparciem korepetytorskim na stałe ok. 10 uczniów dzięki prowadzeniu „pogotowia lekcyjnego”
 • promowanie w Koszalinie idei wolontariatu – poprzez Internet, lokalne media, prelekcje, spotkania itp.
 • zwiększenie i ułatwienie dostępu do informacji o lokalnym wolontariacie dzięki wdrożeniu nowej strony internetowej
 • integracja koszalińskiego środowiska wolontariuszy poprzez zorganizowanie trzech imprez masowych: „Gali Wolontariatu” (dla około 150 osób) i „Marszu życzliwości” (dla około 300 osób) oraz imprezy edukacyjno-rekreacyjnej na zakończenie roku szkolnego (dla około 60 osób)
 • wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych poprzez udział wolontariuszy w akcjach charytatywnych, kulturalnych, naukowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, na rzecz zwierząt i ochrony środowiska wg. otrzymanych zgłoszeń.


Całkowity koszt realizacji tego zadania to 48675,24 zł. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 20000 zł przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Umowa została podpisana w dniu 28 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla innych, do współpracy z Koszalińskim Centrum Wolontariatu